woensdag 28 december 2011

Ouden wolf en seven jonge wolven in Geffen

...een deel uit de akte over de wolven in Geffen...
"Eenen ouden wolf en seven jonge wolven". Het klinkt bijna als een sprookje maar niets is minder waar: in 1737 kwamen wolven gewoon voor in Geffen.

Via de website van het BHIC kun je ook onderzoek doen in gescande bronnen. Henk Verhoeven stuitte op deze mooie akte over wolven in Geffen en transcribeerde de tekst.


Compareerde voor Jan Gielens van Tuijl, president, ende Ambrosius van Creijl, schepenen der heerlijckheijt Geffen, Nicolaes van Tilborgh, jager van de Weled. vrouwe van Geffen, ende Geerit Verhoeven, beijde inwoonderen deser voorz. Heerlijkheijt,

Verclarende dat Georgh Hendrik de Gooij met meer andere liefhebbers op den aght en twintigsten meij deses Jaers hebben in out Vinckel onder de heerlijckheit Nulant hebben geschooten ende gekregen eenen ouden wolf, sijnde een teef ende dat door de selve liefhebbers op den selven tijdt en in 't selve bosch sijn gevonden opgenomen en mede genomen seven jonge wolven, gevende sij attestanten voor redenen van wel wetentheijt dat sij daer bij ende present sijn geweest en hebben dese hare gegeve verclaringe met solemneele Eede in handen van de gecommitteerde van den heere officier afgeleght

Bevestight binnen de heerlijckheijt Geffen,
den vijf en twintighsten Junij seventien hondert seven en dertigh.

Wil je de ingescande akte zelf zien? Ga dan naar www.bhic.nl, Historisch Onderzoek Doen en dan naar Gescande Bronnen. Bovenstaande akte is te vinden via de plaatsnaam Geffen, toegangsnummer 7341, Inventarisnummer 58, Protocol van diverse akten, 1735-1740 - pag. 220 e.v.

Geen opmerkingen: