maandag 4 juni 2012

De militaire belangen van een rups

...brief over bestrijding rupsenplaag...
Al eerder kwamen we in ons archief tegen dat de eikenprocessierups al eeuwenlang voor overlast zorgt. Maar collega Mylène wees ons op een bijzonder briefje uit Velp uit maart 1940. Daaruit blijkt dat meerdere keren een beroep is gedaan op het leger om de rupsennesten te bestrijden. De majoor heeft in die periode echter wel iets anders aan zijn hoofd...

De plantenziektenkundige dienst Wageningen schrijft in februari 1940 naar de burgemeester van Grave. De inspecteur vertelt over het groot aantal rupsennesten van de bastaardsatijnvlinder die ernstige beschadigingen aan gewassen kan veroorzaken. Hij heeft dan al een brief geschreven aan de commandant van het veldleger - zo schrijft de inspecteur - om "zoveel mogelijk ook door de militairen de nesten te doen verzamelen en verbranden omdat daarmede ook militaire belangen gemoeid kunnen zijn. De haren der rupsen kunnen bij vele personen ontstekingen van huid en oogen veroorzaken." 

Om meer militaire hulp te krijgen, roept de inspecteur van de plantenziektenkundige dienst de hulp in van de burgemeester in Grave. Wil hij niet nog een briefje schrijven dat de inzet van mankrachten gewenst is bij het opruimen van de nesten? 5 Maart 1940 tikt de burgemeester het verzoek. Het antwoord volgt snel. "In antwoord op Uw brief dd. 5 Maart 1940 heb ik de eer UEdelachtbare mede te deelen dat het vernietigen der rupsennesten door militairen alleen kan geschieden in de onmiddellijke omgeving der gevechtsopstellingen. Het is tot mijn leedwezen niet mogelijk hieraan uitbreiding te geven", antwoordt de majoor. Het is aannemelijk dat de majoor zich in het voorjaar van 1940 zorgen maakt over ándere dingen dan de rups.
...het antwoord van de majoor...
Tien jaar daarvoor had in dezelfde omgeving gardiaan P. Rufinus van het Capucijnenklooster in Velp zich al ernstig zorgen gemaakt. De burgemeester had namelijk huis-aan-huis een brief bezorgd dat de nesten van rupsen moesten worden verwijderd. "Onze tuin zit vol. Voor de fruitboome en heggen kunnen wij - en zullen wij zorgen. Doch 't is voor ons onmogelijk de nesten te verwijderen uit de hooge boomen in 't bosch." Hulp of steun vraagt Rufinus niet concreet. "Edelachtbare Heer Burgemeester, ik wilde U dit even melden."

...uit de brief van P. Rufinus...

Geen opmerkingen: