woensdag 10 juni 2015

Katholieken van Brabant, uw steun wordt gevraagd!

...portret van kapelaan Ariëns...
Het is een klein bericht in de krant waarachter een groot verhaal schuilgaat: twee jongens van nog geen tien jaar oud hebben deze week in Tilburg politieagenten om hulp gevraagd. Hun dronken vader had hun moeder geslagen. Drankmisbruik is van alle tijden, leert het archief ons. 

Drankmisbruik, het is de 'geesel des volks', schreef kapelaan Ariëns. In de Graafsche Courant van 10 november 1937 is er een artikel aan gewijd. "De Dr. Ariënsvereniging beijvert zich om het drankmisbruik uit te roeien. Haar reddingswerk omvat het waken over en verbeteren van dipsomamen (periodieke drinkers), chronische alcoholisten (zij, die voortdurend onder den invloed van sterken drank verkeeren), de voor-alcohol-zwakken en hen die dreigen alcoholist te worden."

De naam dr. Ariëns wordt niet alleen genoemd als strijder tegen het gebruik van teveel alcohol, hij staat vooral bekend als priester die een grote speelde in de rooms-katholiekearbeidsbeweging in Nederland en als voorvechter van een katholieke sociale leer. Zijn gevecht tegen het misbruik van sterke drank werd nog eens versterkt nadat een parochiaan van Ariëns in 1901 zelfmoord pleegde als gevolg van ernstig drankmisbruik. Het was voor de kapelaan aanleiding om te komen tot een r.k.vereniging tegen drankmisbruik. 


...uit Graafse Courant, 10 november 1937...
Hij pleitte onder meer voor een observatiepost en alcohol-vrije lokalen. "Door aan alcoholisten te bewijzen dat gezelligheid ook zonder drank bestaan kan, tracht men veel kwaad te voorkomen en veel van het geledene te herstellen", staat in de krant te lezen. "Komt, katholieken van Brabant, uw steun wordt gevraagd, geef ze dan ook van harte opdat de Dr. Ariënsvereeniging haar prachtig werk kan blijven  voortzetten. Helpt ons, God zal het u loonen." 


Marilou Nillesen

Vind je dit interessant? Lees dan ook:
- Waterschap ten onder aan alcohol
- Een Duits graf kreeg geen bloemen

Geen opmerkingen: